БЮДЖЕТ за   2019 г.Пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване:

Инфо 136 – детска градина

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 143 – валидиране

Инфо 149 – проверка способности

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 153 – дубликатиБЮДЖЕТ за 2018 г,                   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  КЪМ   31.12.2018 гУЧЕБНА  2017 / 2018 година:

Училищен учебен план приет на заседание на Педагогическия съвет -Решение № 1 от протокол №8 / 12.09.2017 г.

и е утвърден със Заповед на Директора № 243 / 12.09.2017 г. и съгласуван с ОС : тук

Програмна система на подготвителна група : тук

Дневен режим за учебната година: тук

Годишен план за дейността на училището: тукВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г. – I – XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)УЧЕБНА  2016/2017 г.

Училищен учебен план  І Б клас

Училищен учебен план  І А клас

Правилник за дейността на НУ “М.Каролиди” през учебната 2016/2017

Стратегия за развитие на НУ “М. Каролиди” за периода от 2016/2017 уч.г. до 2020/2021 уч.г.

Етичен кодекс на училищната общност 2016/2020 г.

Предложение за разкриване на занимания по интереси

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за намаляване броя на отпадналите ученици за учебната 2016/2017 г.

Мерки/Програма за повишаване качеството на образованието

Правилник за пропускателния режим

БЮДЖЕТ 2017 г                                                         ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ към 31.12.2017